Sudarshana Chakra - Mantra, Inner Nada Yoga, Vedic Ceremony